Senior Vice President

Senior Vice-Presidents

  • Shri Raja Ram Pal-9013180245
  • Shri Rajesh Mishra-9415201122, 9415023256
  • Shri Bhagwati Prasad Chaudhary-9839883344, 9415205644
  • Shri R.P.N. Singh-09811195055
  • Shri Imran Masood-7520067051
  • Shri Ranjeet Singh Judeo-9415412685
  • Dr. Santosh Singh-9415208777, 09868251777
  • Shri Vinod Chaturvedi-9935929440, 9415032250
  • Shri Swatantra Yadav-9818746645
  • Shri Afsar U. Ahmad-9336715163